Antena Meniu Search
x

Programul Casa Verde 2023. De ce acte ai nevoie pentru finanţare

Programul Casa Verde 2023 ar putea fi lansat la finalul lunii martie. Aproximativ 150.000 de români ar putea beneficia de finanțare pentru achiziția panourilor solare. 

de Redactia Observator

la 10.05.2023, 15:26

Programul Casa Verde 2023. De ce acte ai nevoie pentru finanţare - Profimedia

Programul Casa Verde 2023. Anul acesta bugetul pentru programul Casa Verde 2023 a fost majorat la 3 miliarde de lei. Astfel, 150.000 de gospodării ar putea beneficia de finanţare, dacă vor depune solicitări de finanţare dacă românii vor depune solicitări de finanțare până la epuizarea tuturor fondurilor alocate.

Când va fi lansat Programul Casa Verde 2023

 Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că lucrează în prezent la ghidul programului şi că urmează să fie transmis Ministerului Mediului în următoarea perioadă. 

„AFM depune toate eforturile necesare pentru redeschiderea programului de finanțare în cel mai scurt timp. După aprobarea prin ordin de ministru și publicarea în Monitorul Oficial a variantei finale a ghidului și după aprobarea bugetului de venit și cheltuieli al AFM pentru Mediu pentruCe acte sunt n anul 2023, va putea fi lansată o nouă sesiune de finanțare în cadrul programului”, a declarat AFM pentru Economedia.

Pe acelaşi subiect

Ce acte sunt necesare pentru Programul Casa Verde 2023

Ministrul Mediului a afirmat la sfârșitul lunii ianuarie că estimează că programul va începe în luna martie, vor fi finanțați 150.00 de beneficiari, după ce bugetul alocat programului a fost majorat la 3 miliarde lei. Potrivit Economedia, numărul de documente solicitate de la beneficiari va fi redus.

Iată care sunt actele necesare pentru finanţare:

 • cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
 • actul de identitate al solicitantului, în copie;
 • actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
 • extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
 • documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
 • copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
 • pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
 • certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
 • în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul, în original;
 • certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
 • certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
 • adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.

Cine e considerat eligibil pentru a aplica la Programul Casa Verde 2023

Potrivit AFM, ste considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
 • este proprietar/coproprietar al imobilului - teren și al imobilului - construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
 • nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

Mai multe informaţii despre Programul Casa Verde 2023, găsiţi pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Aveţi deja sau vă gândiţi să vă luaţi un al doilea job, ca să faceţi faţă scumpirilor?

Observator » Stiri economice » Programul Casa Verde 2023. De ce acte ai nevoie pentru finanţare