Antena Meniu Search
x

Subiecte istorie BAC 2021. Eseu despre spaţiul românesc în Evul Mediu. Cum trebuie rezolvate subiectele la istorie

Marţi, 28 iunie, absolvenţii clasei a XII-a susţin la examenul de Bacalaureat proba obligatorie a profilului: Matematică la profilul real și Istorie la profilul umanist.

de Redactia Observator

la 29.06.2021, 15:16

UPDATE: 15:16: Au fost publicate subiectele şi baremul de corectare la istorie.

UPDATE 11:41: Au apărut subiectele la istorie, la profilul umanist. Elevii au primit 3 subiecte, notate fiecare cu câte 30 de puncte, alte 10 puncte fiind acordate din oficiu.

La primul subiect, li s-au dat două texte, primul din "Istoria României", de I.A.Pop şi I. Bolovan, iar al doilea din "Istoria modernă a Românilor", de N. Isar, şi mai multe cerinţe, printre care o asemănare între două acţiuni politice la care participă românii în anul 1918. 

La subiectul al doilea, cerinţele au fost pe marginea unui fragment din "Marea istorie ilustrată a României şi a Republicii Moldova", de I.A. Pop şi I. Bolovan. Cele mai multe puncte se acordă pentru formularea unui punct de vedere referitor la măsurile adoptate în domeniul economic, în perioada 1945-1948, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 

La subiectul al treilea, elevii trebuiau să elaboreze un eseu despre spaţiul românesc în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii, ţinând cont de mai multe aspecte.  

Subiecte BAC istorie

Gandul.ro

Subiecte BAC istorie

Gandul.ro

Sursă foto: Gândul.ro.

Ştire iniţială: La examenul de Bacalaureat 2021 s-au înscris 133.663 de candidați, cu peste 20.000 mai puțini decât anul trecut. Dintre cei înscriși, peste 125.000 susțin marți proba obligatorie a profilului, dintre care peste 85.000 la Matematică și puțin peste 40.000 la Istorie.

Subiecte istorie Bac 2021. Reguli stricte pentru rezolvarea subiectelor la istorie 

Examenul de Bac continuă cu proba obligatorie, care la profil uman este istorie. Examenul începe de la ora 9.00, iar accesul elevilor în sălile de curs va fi permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate. Rezolvarea subiectelor la istorie Bac 2021 va dura trei ore, iar candidații trebuie să folosească doar cerneală sau pastă de culoare albastră.

Probele de examen vor fi supravegheate video. Este interzisă introducerea în sălile examen a unor obiecte, precum ghiozdane, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, a mai transmis Ministrul Educaţiei.

Lucrările la examenul de Bac 2021 la istorie vor fi evaluate, ulterior, de doi profesori. Pentru a trece examenul de bacalaureat, este nevoie de minim nota 5 la fiecare materie, însă de o medie aritmetică finală de minim 6. Anul acesta, din cauza contextului pandemic, competențele lingvistice și digitale au fost echivalate/ recunoscute și probele nu s-au mai susținut.

Potrivit Ministerului, în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri, iar în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă. De asemenea, fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare, sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini, iar în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.

Subiecte istorie Bac 2021. Cum trebuie rezolvate subiectele la istorie. La ce trebuie să fie atenţi candidaţii

Conform comunicatului Ministerului Educației, testul la Istorie de la BAC 2021 este structurat în trei subiecte mari, fiecare notat cu 30 de puncte, alte 10 puncte fiind acordare din oficiu. La primele două subiecte sunt mai multe cerințe, pe baza unor fragmente de text, în timp ce la subiectul al treilea, candidații au de elaborat un eseu pe o temă dată.

Istoria este probă obligatorie pentru profilul umanist. De asemenea, este probă obligatorie pentru: 

 • filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările
 • profilul sportiv, toate specializările
 • profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar, educator-puericultor
 • profil teologic, toate specializările.

La ce trebuie să fie atenţi candidaţii la proba de istorie

 • Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate

Elevii claselor a XII-a trebuie să formuleze argumente referitoare la un subiect istoric, să folosească un limbaj adecvat în cadrul unei prezentări scrise, dar și să evidențieze relația cauză-efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorie. În plus, ei trebuie să formuleze, în scris, opinii referitoare la o temă de istorie.

 • Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice

La acest punct, elevii trebuie să extragă informațiile esențiale dintr-un mesaj și să descopere constantele în desfășurarea fenomenelor istorice studiate.

 • Aplicarea principiilor și a metode adecvate în abordarea surselor istorice

Cei care dau examenul de Bacalaureat 2021 la Istorie trebuie să selecteze și să comenteze sursele istorice pentru a susține sau a combate un punct de vedere. În plus, trebuie să descopere în sursele de informare perspectivele multiple asupra evenimentelor proceselor istorice. Ei trebuie să facă analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice.

 • Utilizarea surselor istorice pentru rezolvarea de probleme

Candidații tebuie să utilizeze coordonate temporale și spațiale relative la un subiect istoric și să construiască sinteze tematice.

Subiecte istorie Bac 2021. Model şi barem de rezolvare

Cum poate fi promovat examenul de Bacalaureat

Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu. Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţământ.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, numit în continuare MECTS, organizează în fiecare an şcolar, potrivit legii, două sesiuni de bacalaureat. MECTS organizează în fiecare an şcolar o sesiune specială de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Elevii claselor a XII-a din secţiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, susţin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului şi, după caz, ale metodologiei specifice.

Art.2 - (1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens. (2) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat. (3) Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Art.3 - (1) Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe. (2) Taxele de examen menţionate la alineatul (1) se stabilesc anual, până la data de 1 martie, de către MECTS

Art.4 - (1) Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoaşterea unora dintre probele promovate în anii menţionaţi, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. (2) Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de către MECTS au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă. Lista concursurilor/olimpiadelor şcolare internaţionale recunoscute de către MECTS se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului până la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. (3) Recunoaşterea/echivalarea probelor se face de către directorul unităţii respective, în urma solicitării scrise a candidatului şi a prezentării dovezilor privind obţinerea premiului la concursul/ olimpiada internaţională. Documentele menţionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unităţii de învăţământ.

După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii. Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Examenul de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au susţinut probele de evaluare a competenţelor prevăzute în prezenta metodologie la art. 41, alin. (1), lit. A., B.,C., D. b) au susţinut toate probele scrise prevăzute în prezenta metodologie la Art.41, alin. (1) lit. E. şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; c) au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise precizate la alin. Art. 41, alin. (1) lit. E.

Candidatul care, la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba respectivă. Media notelor la probele scrise, menţionată la alin. (4), punctul c), se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

Candidatul care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile precizate la alin. (4) este declarat „reuşit”. Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate la alin.(4), precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt publice. Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”. Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestă.

Bac 2021. Calendarul examenelor

Sesiunea iunie - iulie 2021

 • 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 28 iunie 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor
 • 9 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 16 august 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 31 august 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 18,00) 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor.

Ți-a plăcut acest articol?

Like
Întrebarea zilei

Sunteţi la curent cu ofertele în ceea ce priveşte titlurile de stat?

Observator » Bacalaureat » Subiecte istorie BAC 2021. Eseu despre spaţiul românesc în Evul Mediu. Cum trebuie rezolvate subiectele la istorie