Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Galerie foto Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - română. Elevii au avut de caracterizat un personaj din Cireșarii

Evaluarea Națională 2024 a început marți, 25 iunie, cu proba scrisă la Română. Conform calendarului, pe 27 iunie este programată proba la Matematică, iar pe 28 iunie cea la Limba maternă. Rezultatele înaintea contestațiilor se vor afișa pe 3 iulie, urmând ca elevii să afle notele finale pe 9 iulie. 

Veronica Micu
de Veronica Micu

la 25.06.2024 , 11:18

UPDATE ora 10:10 - La proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2024, elevii au primit două texte suport: primul din Constantin Chiriţă – "Cireșarii", iar al doilea din Cella Delavrancea – "Portret". Pe baza acestor texte, absolvenții clasei a opta au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul II, candidații au avut de făcut o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să-l caracterizeze pe Tic, personajul din textul lui Constantin Chiriță.

Articolul continuă după reclamă
Pe acelaşi subiect

UPDATE 9:00 - A început Evaluarea Națională 2024. Absolvenții clasei a VIII-a au primit subiectele la Limba română și au la dispoziție două ore pentru a le rezolva.

Evaluarea Națională 2024. Peste 160.000 de elevi de clasa a opta susţin azi proba scrisă la română

Mari emoții pentru elevii de clasa a VIII-a care, astăzi, 25 iunie, susțin Evaluarea Națională la Limba și Literatura Română, probă scrisă. Accesul în săli este permis începând de la ora 8.00, până la ora 8.30, iar proba începe la ora 9.00. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate. 

Timpul rezolvării subiectelor este de două ore și se calculează după completarea casetei de identificare a broșurii cu subiecte. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană / a Municipiului București de Organizarea Evaluării Naţionale, în baza prevederilor Procedurii nr.33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Disciplinele la Evaluarea Națională 2024 sunt Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă. Prima probă scrisă, cea la română, este susținută de elevi marți, 25 iunie. Urmează proba scrisă la matematică, două zile mai târziu, pe 27 iunie. Limba maternă, pentru elevii cu studii la o şcoală într-o limbă a minorităţilor, va avea loc pe 28 iunie. Primele rezultate la Evaluarea Naţională 2024 sunt afişate pe 3 iulie. După soluţionarea contestaţiilor, sunt afişate rezultatele finale, pe 9 iulie.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2023 - 2024 a fost aprobată prinOrdinul de ministru nr. 6.155/31.08.2023

Ministerul Educației a anunţat că peste 160.400 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost înscrişi pentru a susţine proba scrisă la limba română, 3.392 de unități de învățământ/centre de examen, anunţă ministerul Educaţiei într-un comunicat.

Subiecte la Evaluarea Națională 2024, proba de română

Subiectele de limba și literatura română evaluează competențele formate/dezvoltate pe parcursul învățământului gimnazial și se elaborează în baza Programei pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a opta (aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei nr. 4.730/2022), programă realizată în conformitate cu prevederile Programei școlare pentru disciplina limba și literatura română, clasele a V-a - a VIII-a, aprobată prin OMEN nr. 393/28.02.2017

Astfel, subiectele de limba și literatura română de la Evaluarea Naţională 2024 evaluează competențele de receptare a mesajului scris de diverse tipuri, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă, adecvată și eficientă a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse, precum și exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional.

Subiecte date la probele scrise de la Evaluarea Națională 2024 sunt publicate zilnic (după încheierea fiecărei probe)aici

Programa la Română pentru Evaluare Națională 2024 

Teme generale: 

Eu și universul meu familiar; Eu și lumea din jurul meu; Orizonturile lumii și ale cunoașterii; Reflecții asupra lumii 

Lectură: 

Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă; planul simplu de idei; planul dezvoltat de idei. 

Tipare textuale de structurare a ideilor: textul narativ (narativul literar – în proză, în versuri: timp, spaţiu; instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje; mijloace de caracterizare; narațiunea la persoana a III-a și la persoana I; acțiune, momentele subiectului/etapele acțiunii; narativul nonliterar: acțiune, participanți, timp, spaţiu; narativul în texte multimodale: text și imagine – banda desenată); textul descriptiv (literar – în proză, în versuri; nonliterar); textul dialogat (dialogul în textul literar; dialogul în textul scris și în spectacol; dialogul în textul nonliterar – interviul); textul explicativ; textul argumentativ. 

Versificație: rima, strofa, măsura versurilor, ritmul (intuitiv).

Tipuri de texte: textul epic, textul liric (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor), textul dramatic și arta spectacolului (autor, personaj dramatic; rolul indicațiilor scenice; rolul dialogului; actori, decor, costume, lumini, muzică). Texte care combină diverse structuri textuale (explicativ, narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ etc.). 

Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect, problemă-soluţie etc.); predicții; împărtășirea impresiilor de lectură; reprezentări mentale, integrarea informațiilor textului în propriul univers cognitiv și afectiv; reflecții asupra limbajului și a structurii textelor de tip epic, liric, dramatic; compararea a două sau mai multe texte sub aspectul conținutului și al structurii. 

Strategii de interpretare: răspuns afectiv; mesajul/mesajele textului; interpretarea limbajului figurat (personificarea, comparaţia, epitetul, enumerația, repetiția, metafora, aliterația, hiperbola, antiteza); interpretări multiple; argumentarea punctelor de vedere pe marginea textelor citite; dezbateri pe marginea textelor citite.

Redactare 

Etapele scrierii: generarea ideilor, planificarea, scrierea, rescrierea textului pentru a-i da coerență și claritate, pentru a nuanța ideile; corectarea greșelilor; prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; părţile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe; prezentarea textului: organizarea unui text în funcție de situația de comunicare; adecvarea la temă. Planul simplu de idei; planul dezvoltat de idei, rezumatul; transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă. 

Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, dialogat, explicativ, argumentativ, integrarea părților; comparaţie, analogie, pro-contra, "întrebările jurnalistului" (cine? ce? când? unde? de ce?); integrarea părților. Comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei emoţii; caracterizarea personajului; modalități de exprimare a preferințelor și a opiniilor; alte tipuri de texte: scrisoarea, e-mailul, jurnalul etc.; 

Etica redactării: originalitate; stil: proprietatea termenilor, puritate şi adecvare situaţională, originalitate, naturaleţe, eufonie, varietate, originalitate, concizie, corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie.

Elemente de construcție a comunicării

Gramatică 

Enunțul: enunțuri asertive, interogative, exclamative, imperative; enunțuri eliptice; propoziția simplă; propoziția dezvoltată; propoziția afirmativă; propoziția negativă; norme de punctuaţie. 

Fraza: coordonarea prin juxtapunere și prin joncțiune; conjuncții coordonatoare; subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume și adverbe relative; norme de punctuație (virgula, punctul-şi-virgula). 

Construcţii sintactice: construcţii active/construcţii pasive cu verbul a fi; construcţii impersonale; construcţii cu pronume reflexive; construcţii incidente; construcții concesive și condiționale. 

Predicatul verbal: predicatul nominal; numele predicativ; acordul numelui predicativ; subiectul exprimat (simplu şi multiplu); subiectul neexprimat (inclus, subînțeles); acordul predicatului cu subiectul; atributul (realizări prin adjectiv, substantiv, pronume, numeral, adverb); apoziţia; norme de punctuaţie; complementul: complementul direct, complementul indirect, complementul prepozițional; circumstanțialul de mod, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc, circumstanțialul de cauză, circumstanțialul de scop; topica în propoziție; norme de punctuaţie (virgula). 

Realizări propoziționale ale unor funcții sintactice: atributiva, completiva directă, completiva indirectă, completiva prepozițională, circumstanțiala de loc, de timp, de mod, cauzala, finala. 

Verbul (flexiunea verbului în raport cu numărul, persoana, modul și timpul): moduri verbale (indicativul, imperativul, conjunctivul şi condiţionalul-optativ) și timpurile lor; timpuri simple şi compuse; structura timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea); verbe copulative (a fi, a deveni, a ajunge, a ieși, a se face, a părea, a rămâne, a însemna); forme verbale nepersonale; utilizări sintactice ale formelor verbale nepersonale: infinitivul, gerunziul, participiul, supinul; posibilități combinatorii ale verbului. 

Prepoziția

Substantivul: genul, numărul, cazul; tipuri de substantive: comun, propriu; substantive colective, substantive defective; punctuaţia vocativului; corelarea cazului morfologic cu funcția sintactică; posibilități combinatorii ale substantivului; articolul; posibilități combinatorii ale substantivului. 

Pronumele: tipuri de pronume – pronumele personal, personal de politețe (flexiunea pronumelui personal în raport cu persoana, numărul, genul; flexiunea cazuală); pronumele reflexiv (diferența dintre pronumele reflexiv și pronumele personal); posibilități combinatorii ale pronumelui; anticiparea și reluarea prin clitice pronominale în cazul unor complemente; aspecte ortografice; pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv; pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ; folosirea corectă a pronumelor și a adjectivelor pronominale: interogativ, relativ şi nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire; pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în propoziţie; posibilități combinatorii ale pronumelor și ale adjectivelor pronominale. 

Adjectivul: gradele de comparație; articolul demonstrativ; acordul adjectivului cu substantivul; topica adjectivului; adjectivul participial; posibilități combinatorii ale adjectivului. 

Adverbul: tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc); gradele de comparație. 

Numeralul: tipuri de numeral (cardinal, ordinal); aspecte normative; posibilități combinatorii ale numeralului. 

Interjecția; onomatopeele; interjecția predicativă.

Ortoepie şi ortografie

Alfabetul limbii române, ordonarea cuvintelor după criteriul alfabetic, dicţionarul, articolul de dicționar; tipuri de sunete: vocală, consoană, semivocală; corespondenţa sunet-literă; structura fonologică a cuvintelor: diftong, triftong, hiat; silaba, despărțirea în silabe (principiul fonetic); accentul, utilizarea corectă a accentului, variante accentuale admise/neadmise de normă; scrierea şi pronunţia cuvintelorde origine străină, conţinând foneme nespecifice limbii române.

Vocabular 

Cuvântul, unitate de bază a vocabularului: formă şi sens (sensul de bază și sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat); rolul contextului în crearea sensului; categorii semantice: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; câmpul lexical; mijloace de îmbogăţire a vocabularului (interne: derivarea, compunerea, conversiunea; cuvânt de bază şi cuvânt derivat; familia lexicală; externe: împrumuturi lexicale); îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, cuvinte compuse; confuzii paronimice, pleonasmul. 

Variaţie stilistică 

Limba standard; normă și abatere; limba vorbită şi limba scrisă (selecţia lexicală, construcţia frazei); istoria cuvintelor – variații ale formei și ale sensului în timp; limbaj popular, variaţie regională a limbii, variații de registru, jargonul, argoul; limbaj colocvial, limbaj cultivat (familiarizare); termeni ştiinţifici; valori stilistice ale diminutivelor; organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor, folosirea corectă a timpurilor verbale şi a anaforelor. 

Elemente de interculturalitate 

Identitate personală – identitate națională – diversitate culturală și lingvistică; elemente de mitologie românească; carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală; modele comportamentale în legende greco-romane, în textele literaturii universale; valori ale culturii populare în spațiul românesc; valori etice în legendele popoarelor; relații culturale constructive; noi și ceilalți; valori culturale românești în lume; despre limba și cultura țărilor din vecinătatea României; limba română în Europa; comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română de pretutindeni; contacte culturale.

Listele conținuturilor pentru Evaluarea Națională în acest școlar sunt disponibileaici 

Barem de corectare la limba română

La proba de limba română din cadrul Evaluării Naționale 2024, candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură, putând să solicite şi pagini suplimentare, dacă este cazul. Broşura se predă la finalul probei şi, întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor. Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor şi adesenelor pot folosi şi creion.

Baremele pentru probele scrise de la Evaluarea Națională din acest an sunt publicate zilnic (după încheierea fiecărei probe)aici

Consultă ORDINUL privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2023-2024  ► aici

În anul școlar 2023 - 2024, activitățile din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate.

Evaluarea Națională 2024. Cum se pot corecta greșelile la română și matematică

La Limba şi literatura română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră sau delimitarea propoziţiilor în frază.

Un răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuţă şi scrierea în dreapta căsuţei a literei asociate răspunsului considerat corect. Dacă răspunsul constă în marcarea cu X a unei opţiuni, acesta poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X şi marcarea cu X a răspunsului considerat corect.

Ce este interzis la proba scrisă la română

 • Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale. În caz contrar, candidații nu sunt primiți în examen. 
 • Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 
 • Se interzice candidaților să aibă asupra lor telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul. 
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. 
 • Încălcarea regulilor menționate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la probă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.
 • Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă. 
 • Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, elevii nu primesc subiectele. 

Urmeaza proba de matematică pe 27 iunie

Evaluarea Națională 2024 va continua miercuri, 27 iunie, cu proba la Matematică. La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră sau realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor. 

La matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect. Dacă elevul revine asupra răspunsului încercuit inițial și consideră ca fiind corectă o altă variantă, aceasta va fi scrisă în spațiul dedicat punctajului atribuit exercițiului, aflat lângă zona cu cele patru variante de răspuns.

Rezultatele se afișează pe 3 iulie

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 3 iulie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și 4 iulie (în intervalul orar 8:00 - 12:00). Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor, atât în centrele de examen, cât şi pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută. Pentru comunicarea notelor obținute la examenul de evaluare națională, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ — centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare națională care cuprinde: 

► codul candidatului

► unitatea de învățământ de proveniență

► notele obținute la fiecare probă scrisă

► media sau mențiunea "absent"/"eliminat din examen", după caz. 

Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ. Comisiile din unitățile de învățământ / centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

Rezultatele examenului de evaluare națională ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare. Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. 

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Calendarul Evaluării Naționale 2024

► 25 iunie 2024: Limba și literatura română – probă scrisă

► 27 iunie 2024: Matematica – probă scrisă

► 28 iunie 2024: Limba și literatura maternă – probă scrisă

► 3 iulie 2024 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

► 3 iulie 2024 (ora 16:00 – ora 19:00) și 4 iulie 2024 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

► 4 – 9 iulie 2024: Soluționarea contestațiilor

► 9 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Pe evaluare.edu.ro şi Observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a VIII-a din România: subiecte, barem şi rezultate Evaluare Naţională 2024. 

Ce rezultate au fost înregistrate la Evaluarea Naţională 2023

Anul trecut, conform rezultatelor finale, la proba de Limba și literatura română, 119.732 de elevi - 77,4% au obținut note mai mari sau egale cu 5, iar 1.454 de elevi au fost notați cu 10. La proba de Matematică, 116.301 elevi - 75,4% au primit note mai mari sau egale cu 5. Numărul notelor de 10: 3.066. La proba de limbă şi literatură maternă, 8.507 elevi - 90,1% au obținut note mai mari sau egale cu 5, iar 63 de elevi au obţinut nota 10. Trei elevi au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă. Lucrările acestora au fost notate cu 1 (unu).

Analiza completă a rezultatelor obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2023 poate fi văzutăaici

Cum se stabilește media de admitere la liceu

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a opta, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Înscrierile pentru admiterea la liceu 2024 vor începe pe 11 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 24 iulie, potrivit calendarului oficial. 

Calendar admitere la liceu 2024

 • 11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
 • 11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
 • 11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată 
 • 22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
 • 23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
 • 23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
 • 24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025
 • 24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal 

Pentru al doilea an la rând, media claselor gimnaziale nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu. 

Ți-a plăcut acest articol?

Like | 1 vot
Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme în obţinerea adeverinţelor care vă atestă vechimea în muncă?
Observator » Educatie » Subiecte la Evaluarea Națională 2024 - română. Elevii au avut de caracterizat un personaj din Cireșarii