Meniu LIVE
Search
x

Admitere în şcolile de poliţie 2021. A fost modificată adeverința medicală necesară în dosarul de recrutare

Admitere în şcolile de poliţie 2021. Ministerul Afacerilor Interne anunţă 1.703 locuri libere la Poliţie și Frontieră. Încrierile se fac până pe 28 februarie 2019.

De Veronica Micu la 01.03.2021, 18:00

Candidații care vor să susțină examenul de admitere în școlile de poliţie 2021, sesiunea februarie-aprilie 2021, trebuie să depună dosarele de înscriere până în 28 februarie.

Admitere în şcolile de poliţie 2021. Calendar examene

Depunerea cererilor de înscriere

- în perioada 15 - 28 februarie 2021 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea februarie-aprilie 2021 la școlile postliceale ale MAI

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare: 

- până la data de 10 martie 2021

Evaluarea psihologică:

- până la data de 8 martie 2021

Susținerea probei de evaluare a performanței fizice:

- în perioada 18 martie-24 martie 2021

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor:

- în data de 27 martie 2021

Examinarea medicală:

- în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021

Afișarea rezultatelor finale:

- până la data de 17 aprilie 2021

Mai multe detalii despre recrutarea pentru admiterea la şcolile de poliţie, AICI

Admitere în şcolile MAI 2021, repartizarea locurilor

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina - 1.283 locuri

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj Napoca - 200 locuri

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea - 220 locuri

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare

Art. 15 – (1) În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 10 martie 2021.

(2) Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

a) copia diplomei echivalente obținută în străinătate;

b) traducerea legalizată a diplomei echivalente; c) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

(3) Dosarul de recrutare conține avizul psihologic, fără a fi necesară depunerea în prealabil de către candidați a documentului prevăzut la lit. h1 ) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la lit. h1 ) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare.

(4) Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în unitățile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, prevăzut în anexa nr. 3. Modelele documentelor, actualizate, sunt postate pe site-ul oficial al unităților de recrutare și al unităților de învățământ.

Susținerea probei de evaluare a performanței fizice

Art. 18 – (1) Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține, în perioada 18 martie-24 martie 2021, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Repartizarea în vederea susținerii probei prevăzute la alin. (1) se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia.

(3) La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

(4) Rezultatele obținute la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice (nepromovat/ promovat) și se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și unităților de recrutare.

(5) Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.

(6) Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor

Art. 19 – (1) Proba de verificare a cunoștințelor se susține, în data de 27 martie 2021, la unitățile de selecție de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

(2) Susținerea probei de verificare a cunoștințelor se realizează în spații destinate, pe timpul desfășurării probei, exclusiv acesteia.

(3) Rezultatele obținute la proba de verificare a cunoștințelor se operează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane, Modulul unic admitere școli – e-Admitere, se aduc la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al unității de selecție și se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații.

(4) Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

(5) Pentru a promova proba de verificare a cunoștințelor, candidații trebuie să obțină numărul minim de puncte stabilit, echivalent al notei 5.

(6) Departajarea candidaţilor cu medii egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii: a) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat; b) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat; c) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat; d) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole; e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole.

(7) În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

(8) În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Soluționarea contestațiilor

Art. 20 – (1) Contestaţiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit online la adresa de e-mail a unității de învățământ și se soluționează în termenul prevăzut prin graficul concursului de admitere, la sediul acesteia. Candidaţii pot contesta numai rezultatul obţinut la propria lucrare sau locul ocupat pe lista celor declaraţi neadmis, contrar rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs.

(2) Rezultatele contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi membrii comisiei de soluţionare a contestațiilor.

(3) Lista provizorie cu ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se afișează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Examinarea medicală

Art. 21 – (1) Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

(2) Unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

(3) Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Art. 22 – Unitățile de învățământ afișează, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Afișarea rezultatelor finale

Art. 23 – (1) Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

(2) Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 17 aprilie 2021.

DOCUMENTE

→ Numărul de locuri la școlile postliceale ale MAI, sesiunea februarie – aprilie 2021

→ Instrucțiuni privind atribuirea codului unic de identificare candidaților

→ Adeverință medicală

→ Model consimţământ informat

→ Model tabel nominal cuprinzând candidații

→ Centre zonale de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Observator » Educatie » Admitere în şcolile de poliţie 2021. A fost modificată adeverința medicală necesară în dosarul de recrutare